"Васил Левски" гр. Нови Искър

Бюджет

Бюджет
Д О К Л А Д

 Относно: получените и изразходвани средства към 29.03.2019 г.
 С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
  • Дейност 322  - 1 955 025 лв.
  • Дейност 318 -       42 970 лв.
  • Дейност 338 -     148 230 лв.
  • Дейност 389 -            765 лв.
   Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2019г. са в размер на 603 574,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :
1.  Средства за фонд работна заплата в размер на 334 867,00 лв.
2.  Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 37 338,00 лв.
3.  Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
76 408,00 лв.
4.  Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  9 181,00 лв.
5.  Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 360,00 лв.
6.  Разходи за учебници и учебни помагала – 567,00 лв.
7.  Разходи за материали – 4 706,00 лв.
8.  Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на - 23 203,00 лв.
9.   Разходи за външни услуги – 15 229,00 лв.
10. Разходи за командировки в страната – 250,00 лв.
11. Разходи за застраховане – 91,00 лв.
12. Стипендии на ученици – 2 097,00 лв.
13. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 1 560 ,00лв.
 
Общ разход към 29.03.2019г. – 505 857,00 лв.
 Изготвил доклада : Юлия Кирова
 
Д О К Л А Д
 Относно: получените и изразходвани средства към 30.03.2018 г.
    С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2018 г. в размер на  1 811 025,00 лв. /дейност 322 – 1 700 669лв., дейност 318 – 25 306лв. и дейност 338 – 85 050лв./.
     Постъпилите средства по приходната част на бюджета към м.03.2018г. са в размер на 536 115,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 278 735,00 лв.
2. Средства за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 2 246,00 лв.
3.  Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 35 633,00 лв.
4. Разходи за обезщетения на персонала – 391,00лв.
5.   Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 63 735,00 лв.
6.   Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  7 615,00 лв.
7.   Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 720,00 лв.
8.  Разходи за материали – 6 645,00 лв.
9.  Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на - 15 834,00 лв.
10. Разходи за външни услуги – 25 528,00 лв.
11. Стипендии на ученици – 6 037,00 лв.
12. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 7 883 ,00лв.
 
 Общ разход към 30.03.2018г. – 451 002,00 лв.
 
 Изготвил доклада : Юлия Кирова

Архив

2018-20192017 | 2016 | 2015 | 2014