"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 8 клас

в осми клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, No 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio sofia.com

 

ЗАПОВЕД

№ РД 01-241/ 10.06.2019 г.

На основание чл. 254, ал.2 от ЗПУО във връзка с чл. 3, ал. 2, т.14 и т.15 от Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието, и Глава IV „План-прием“ на Раздел II от Наредба №10/01.09.201г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, в изпълнение на заповед №РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища в VIII клас за учебната 2019/2020 година, и Приложение №1 и Приложение №2 към заповед №РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г. 

І.ОПРЕДЕЛЯМ

Училища за приемане на заявления на учениците (училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на класиране, както следва: 

1. Всички училища на територията на област София-град, ученици в VII клас – за учениците от съответното училище; 

2. Училища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град: 

2.1. ПІГТ - директор: инж. Валя Симеонова;

2.2. 28. СУ „Алеко Константинов“ – директор Станимира Стоева;

2.3. 132. СУ „Ваня Войнова“ – директор Детелина Царвулкова;

2.4. 137. СУ „Ангел Кънчев“ – директор Владимир Миков;

2.5. 144. СУ „Народни будители“ – директор Величка Николова;

2.6. 101. СУ „Бачо Киро“ – директор Весела Иванова;

2.7. 88. СУ „Димитър Попниколов“ – директор Надка Воденичарова;

2.8. 149 СУ „Иван Хаджийски“ – директор Людмила Василева;

2.9. 44 СУ "Неофит Бозвели" – директор Татяна Михайлова;

2.10. 29 СУ „Кузман Шапкарев“ – директор Маргарита Милева;

2.11. ПГТМД - директор Даниела Шошова. 

3. 29. СУ „Кузман Шапкарев“ – директор Маргарита Милева, за приемане на заявления за първо и трето класиране на ученици, успешно завършили основно образование в училища от други региони на страната. 

 

ІІ. НАРЕЖДАМ

1. Директорите на училищата по т. 1 в срок до 28.06.2019 г. да определят със заповед реда и отговорните лица за подпомагане на родителите при подаване на заявления за участие В първи и трети етап на класиране, като достъпът до електронната платформа е с персоналния код на ученика. 

2. Директорите на училищата по т. 2. и т. 3 да определят със заповед до 28.06.2019 г. реда и отговорните лица за подпомагане на родителите при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране, като достъпът до електронната платформа е със служебен код. 

3. Директорите на училищата по т. 2. и т. 3 да ръководят, организират и контролират дейностите по приемане на документи за участие в класирането, в съответствие със заповед РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, Приложение 1. 

Заповедта да се сведе до знанието на цитираните лица за сведение и изпълнение от Любка Методиева – старши експерт по информационно осигуряване в РУО – София-град. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ваня Станчева – председател на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас.