"Васил Левски" гр. Нови Искър

Новини

Новини
Новини


                           

170  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

гр. Нови Искър, п.к. 1280,  ул. „Искърско дефиле“ 277,

тел. 8923081, e-mail: sou_170@abv.bg

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

            На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136/06.04.2017г. на СОС, Решение №118 по Протокол 49 от 15.03.2018г.

    I.        ВИДОВЕ ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 170 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА, определени с решение на ПС /Протокол № .13 от .13.09.2019г./

 

1.    ФУТБОЛ / за ученици от 6 до 10 год./

II.    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.      Заявление за участие;

3.      Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4.      Декларация на основание чл.220 ал 1от ЗПУО, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

5.      Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

6.      Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

7.      Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

8.      Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

9.      Проект на договор /приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него. /Приложено след текста на обявата /.

10.  Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

11.   Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик за 1 астрономически час

д) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III.       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 

От 11.10.2019г. до .15.10.2019г.

 

IV.         КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(1) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър - 5 т.

б) за степен магистър - 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи - максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

- при липса на професионален опит - 5 т.;

- до 3 години - 15 т.;

- над 3 години - 25 т.

(3) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

(4) (Изм. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

 

Брой точки =

Най-ниската предложена цена

х 20

Цената, предложена в офертата на участника

ИД - извънкласна дейност

(5) (Изм. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Социална отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 5 т.;

- 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

V.           НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1.     Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2.В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирматакандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

2.     Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

3.     Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

4.     Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.     Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

6.     ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОСТАВЯТ В ДВА ОТДЕЛНИ ПЛИКА:

7.1   В плик "А" се поставят документите по раздел II., от т. 1 до т. 9 включително;

7.2   В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на раздел II., т. 10, т.11 (от б. „a до б. „e“ включително).

7.3   Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

8.При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

 9. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в раздел II, от т.1 до т.9 включително.

10. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

11. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

12. В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

13.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

14. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не подълъг от три учебни години.

 

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.