"Васил Левски" гр. Нови Искър
Новини

Новини

     

                        

170 Средно училище "Васил Левски"
гр. София, кв. Курило, ул. "Искърско дефиле" №277, 02/892 30 81,sou_170@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД

 

№124- 6/17.09.2021г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6,  ал. 4 и чл.7, от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Начало и край на учебния ден в 170 Средно училище "Васил Левски" през учебната 2021/2022година, както следва:

 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

I а, I б,  I в, I г клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

II б  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 2

II а, IIв  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-11,45, 6 час-12.30; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

III а,  III б, III в клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

IV а, IV в, IV б клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

V - XII клас

8.15 часа

6 час- 13,25, 7 час- 14,15, 8 час- 15,05 часа

полудневна организация - една смяна, преди обед

        

            Продължителността на учебния час да бъде, както следва:

-          за I и II клас- тридесет и пет минути;

-          за III и IV клас- четиридесет минути

-          за V- XII клас- четиридесет минути

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за началото и края на учебния ден, както и за особеностите в неговата организация да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 30.09.2021 г. от Анастасия Владимирова Петрова.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Десислава Рангелова на длъжност: заместник директор по АСД.

 

 

 

                                                                                                              ДИРЕКТОР: ......................

Биляна Тодорова Найденова

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1.

Десислава Венциславова Рангелова

Заместник-директор, АСД

 

2.

Анастасия Владимирова Петрова

Педагогически съветник

 

 

Списък за касирането в 1-ви клас за 2021/22 г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на
170 СУ “Васил Левски”
от 28.05.2021г. до 04.06.2021г. год.

I.  Вид извънкласни дейности – роботика, лятна занималня

II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите;
(2) Заявление за участие;
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател
(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
(7) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8) И още:
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.
е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –от 28.05.2021 г. до 04.06.2021г.

IV. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б” – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 5 т.

б) за степен магистър – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените документи в чл. 9, ал. 8, б. „в” от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на СО  – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.
– над 3 години – 25 т.

(3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;

(4) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.
Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД =

Най-ниската предложена цена                                          х 20

Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

(5) Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата 7кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4)  Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(5) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VI. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик „А” се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

VII.  При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три учебни години.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно т. VIII.

VIII. Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:

1. Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:
1.1. За помещения с площ до 50 кв. м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;
1.2. За помещения с площ над 50 кв. м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.

3. Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по т.1 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30 часа.

 

               
Уважаеми родители,
във връзка с противоепидемичната обстановка в страната,
учениците могат да се обучават в електронна среда по зравословни причини или по желание на родителите.
За целта е необходимо да подадете заявление. 
Бланка можете да изтеглите от сайта на училището.
Уважаеми учители и ученици,
Денят на буквите, сътворени от Светите братя Кирил и Методий, е сред най-ярките свидетелства за жаждата на нашия народ за наука духовност, за съхранено национално достайнство и традиции.
На 24 май се прекланяме пред всички учители, които са основните пазители на националните устои и със словото си изграждат духовната крепост на знанието.
Неуморно следвайте великата мисия, завещана ни от предците - да образоваме нашите деца, бъдещето на България. Пазете и ценете родния език, чрез който за отваряте прозореци на знанието към света.
Бъдете здрави, с вдъхновение следвайте мечтите си и постигайте творчески упехи!
Честит празник!

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомявам, 
че със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Бъдете здрави!
Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Р. България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и училищното ръководство. Уверяваме Ви, че всички ние-екипът на 170 СУ, работим и ще продължаваме да работим за подобряване на качеството на обучението в тези необичайни за всички нас условия. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
Преподователския екип  по време на дистанционното обучение ще работи с плотформата на : Microsoft Teams, Viber , Школо

*    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
*    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху възложените от учителя задачи и усвояването на учебния материал;
*    Подгответе налично електронно устройство и свързване с интернет;
*    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;


Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите ни цели:

*    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
*    Насърчавайте детето да бъде активно.
*    Съдействайте на по-малките деца в използването на наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ2 и БНТ4
*    Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
*    Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Изпращаме Ви практически указания, които да Ви помогнат при необходимост да окажете техническа подкрепа на Вашето дете за изпълнение на поставените му задачи. Заедно с Обществения съвет работим за организиране на група за родителска взаимопомощ, която да Ви оказва подкрепа при технически затруднения за работа с платформата. Ръководството и учителите на 170 СУ Ви благодарим за Вашата съпричастност и ангажираност в учебния процес! Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на децата.

Ръководството на 170 СУ

Уважами родители,
предвид създалата се кризисна ситуация в 170 СУ "Васил Левски" 
от 16.03.2020 г. /понеделник/ обучението на учениците ще се извършва 
дистанционно, чрез използване на електронно четими учебници на издателство "Просвета",
електронен дневник "Школо" и създаване на групи в социалните мрежи  между учители и ученици!
Така създалата се ситуация важи до отмяна на кризисната ситуация.
За повече информация следете сайта на училището! 
Заповед за организиран спорт