"Васил Левски" гр. Нови Искър

Нормативни документи

Нормативни документи

170 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- РАЙОН НОВИ ИСКЪР

УЛ. „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ“ № 277, ТЕЛ. 02 892 30 81

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………

(ПЛАМЕН ДИМИТРОВ – ДИРЕКТОР НА 170 СУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА 170 СУ

 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилникът е приет от Педагогическия съвет на проведено

заседание № 11 на 02.09.2019 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЧАСТ ПЪРВА  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1.УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

 2. СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 РАЗДЕЛ II. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

1.       ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

2.        ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

3.       ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

4.       УЧЕНИЦИ

5.        ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

6.       САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

7.       РОДИТЕЛИ

8.       УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

9.       ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

10.    КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

11.   КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

12.   ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

13.    ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

14.    НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

      14.1. АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 

      14. 2. ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

ЧАСТ ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 РАЗДЕЛ І  СЪДЪРЖАНИЕ НА  УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ ІІ УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

РАЗДЕЛ ІІІ УЧЕБЕН ПЛАН

РАЗДЕЛ ІV ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.       УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

2.       ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.

РАЗДЕЛ V ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ VІ ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

РАЗДЕЛ VІІ ПЛАН-ПРИЕМ

РАЗДЕЛ VІІI ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІХ ОРГАНИЗИРАНИ ДЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

РАЗДЕЛ  Х УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


                                                           ЧАСТ  ПЪРВА

 

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.  Устройство и статут

 

 

 

Чл.1 (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на 170 СУ Васил Левски Нови Искър, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование.

 

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност - участниците в образователния процес -  учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти.

 

Чл. 2. (1) 170 СУ Васил Левски е юридическо лице по смисъла на чл.

29.   (1)  от   ЗПУО,   на  бюджетна  издръжка  съгласно   ЗДБРБ   и   е  третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към Столична община.

(2) Седалището и адресът на управление са: гр. Нови Искър, ул.Искърско дефиле“ 277.

 

    Чл. 3. Наименованието на училището  включва име и означение на вида му .

 

Чл. 4. (1) 170  СУ Васил Левски   има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

 

(2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ - 000668900.

 

Чл. 5.  170 СУ Васил Левски осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

 

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

 

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;


5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

 

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя профилите, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя  учебната  програма  в  зависимост  от  потребностите  на  учениците,  да определя   учебните   предмети   и   да   разработва   учебните   програми   в   случаите, предвидени в ЗПУО.

 

Чл.6.  (1) Статутът на училището е неспециализирано средно училище с дневна форма на организация.

(2) 170 СУ е общинско средно училище, в което се обучават учениците от населени места на територията на община Нови Искър и осигурява за учениците от 1 до 12 клас включително:

1. полудневна организация на учебния ден за ученици от 1 до 12 клас

2. целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 4 клас;

3. целодневна организация на учебния ден за учениците в подготвителна група.

 

 

 

 

3.     Структура, състав и управление на училището

 

Чл.7. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически  специалисти,  административен  персонал,  помощно-обслужващ персонал.

 

(2) Органи за управление и контрол

1. Директор

2. Заместник директор по учебната дейност

3. Заместник директор по административно-стопанската дейност

4. Обществен съвет

5. Педагогически съвет

6. Комисия за управление на качеството

 

(3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи:

1. Общо събрание

2. Училищно настоятелство

3. Ученически парламент

5. Родителски комитети

6. Други обществени организации:

6.1. Комисия по етика.

6.2. Комисия за подкрепа на личностното развитие на учениците

 

(3) Педагогически специалисти:

1. Главни учители,

2. Старши учители

3. Учители

 

4. Учители в целодневна организация на обучение.

5. Др. педагогически специалисти – педагогически съветник,логопед, психолог, ресурсен учител

(4) Административен персонал

1. Главен счетоводител;

2. Касиер/специалист ТРЗ;

3. Домакин

4. Библиотекар

 

(5) Помощно-обслужващ персонал

1. Хигиенисти

2. Общ работник

3. Огняр

4. Невъоръжена охрана - портиер

 

(6) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.

Чл.8. (1) Лицата заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват функции на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, ръководители на извънкласни  дейности и клубове по интереси и др. в рамките на осем часовият си работен ден.

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл.110 от К.Т. – работа  при  същия  работодател,  извън  трудовите  правоотношения  в  извън  работно време и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба 4 за норимирането и заплащането на труда и Вътрешните правила за работата заплата в 170 СУ Васил Левски Нови Искър.

Чл.9. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори.

Чл. 10. Документите, който задължитено се разработват съвместно със социалните партньори са:

Правилник за вътрешния трудов ред;

Вътрешни прравила за работната заплата;

Правилник за устройството и дейността на училището;

План за квалификация;

Етичен кодекс на училището;

Правилник за безопасни условия на труд и учене

Бюджета на училището

Чл.11. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училището съгласно действащото законодателство.

 

                            

РАЗДЕЛ II. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

 

1.      Органи за управление и  контрол

Директор

 

Чл.12. (1) 170 СУ се управлява и представлява от директор.

 

(2)   Директорът   е   орган   за   управление   и   контрол   на   образователната институция.

 

Чл. 13 (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

(2) Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от Регионалното управление на образованието, гр. София и с участието на представители на обществения съвет на  училището.

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността "директор" на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника на регионалното управление на образованието, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет.

 

(4) Директорът е педагогически специалист.

 

(5) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с:

1.   обучението,   възпитанието,   социализацията   и   подкрепата   за   личностно развитие на децата и учениците от училището;

2. управлението на училището.

(6) Педагогически специалисти по ал. 5, т. 1 са учителите, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление Информационни и комуникационни технологии.

(7)  Педагогически  специалисти  по  ал.  5,  т.  2  са  директорите  на  училищата и заместник- директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа.

(8) Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

(9) Директорът, като орган на управление и контрол на държавна или общинска детската градина и на държавно или общинско училище, изпълнява своите функции

като:

 

1.  организира,  контролира  и  отговаря  за  дейностите  свързани  с  обучение, възпитание и социализация в институцията;

2.   отговаря   за    спазването   и    прилагането   на   държавните   образователни стандарти;

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието .

4.  организира  и  ръководи  процеса  на  самооценяване  на  училището  чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;

6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема;

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в тридневен срок от овакантяването им;

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

12.  организира  атестирането  на  педагогическите  специалисти  и  при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа от 2020/2021 уч. година;

            13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира педагогическия съвет, социалните партньори и обществения съвет.

        14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

        15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

       16.  поощрява  и  награждава  ученици,  учители  и  други  педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

       17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

      18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

      19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

22. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование.

 

Чл.14. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

 

(2)  Административните  актове  на  директора  на  училището  могат  да  се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието;

 

(3) Административните актове на директора  могат да се обжалват по реда на

Административно процесуалния кодекс.

 

Заместник- директори

 

Чл. 15. (1)  При управлението и контрола на учебната и административно- стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник- директори.

 

(2) Функциите на заместник-директорите в училище се определят от директора в правилника за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики

 (3)    Заместник-директорите,    които     осъществяват    функции,    свързани     с

управлението и контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска работа.

(4) Заместник-директорът, който изпълнява функции, свързани с управлението и контрола на административнотопанската дейност, може да изпълнява норма за преподавателска работа ако отговаря на изискванията за заемане на длъжност учител. В този случай той е педагогически специалист.

(5) Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, изпълняват и функциите по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 година

за  статута  и  професионалното      развитие  на  учителите,  директорите  и  другите педагогически специалисти

(6) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на институцията.

Чл. 16. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник- директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от РУО София – град.

(5) Със заповедта за заместване директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите, в определените в нормативен акт случаи.

 

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган/РУО/ по чл. 217, ал. 1 - 4 от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

 

Обществен съвет

 

Чл. 17. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и

за граждански контрол на управлението му.

 

Чл. 18. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове – ….. бр. и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция и  изявени общественици.

 

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

 

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

 


 

 

години.


(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок от три


 

Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

 

Чл. 20. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

 

Чл. 21. (1) Общественият съвет в училището:

 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;

 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на училището;

 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му


5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 

6. съгласува училищния учебен план;

 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията  и  по  реда  на  държавния  образователен  стандарт  за  статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО   на учебниците и учебните комплекти;

 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

 

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;

 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

(3)  Условията  и  редът  за  създаването,  устройството  и  дейността  на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

Педагогически съвет

 

Чл.22. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

 

(5)  Директорът  на  училището  в  качеството  си  на  председател  на педагогическия  съвет,  кани  писмено  представителите  на  обществения  съвет  и  на


настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

 

Чл. 23. . (1) Педагогическият съвет в училището:

 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

 

2. приема правилник за дейността на училището;

 

3. приема училищния учебен план;

 

4. приема формите на обучение;

 

5. приема годишния план за дейността на училището;

 

6. приема учебни планове за индивидуална и комбинирана форма на обучение;

 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

 

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

 

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

 

13. определя ученически униформи;

 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

 

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

 

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда  нивото  на  усвояване  на  компетентности  от  учениците  и  предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

 

(2)  Документите  по  ал.  1,  т.  1  -  5  и  т.  7  -  9  се  публикуват  на  интернет страницата на училището.

 

 

 

Комисия за управление на качеството.


Чл. 24. (1)   Комисията за управление на качеството на образованието в 170 СУ е помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на  училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията.

(2) Комисията по управление на качеството се състои от Председател и членове от 3 до 7 члена с мандат до 3 години.

1. Председателят:

 

-     организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията;

 

-     представлява комисията, там където е необходимо;

 

-     участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част от дневния ред;

-     председателства заседанията на комисията;

 

-     контролира    и    отговаря    за    правилното    водене    и    съхраняването    на доказателствения  материал  до  приключването  на  самооценяването  и предаването в архива на училището.

2. Членовете на комисията:

 

-     разработват   годишен   план   за   действие   на   комисията   за   управление   на качеството на образованието;

-     разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;

-     разработват  бланки  за  доказателствения  материал   чек-листове,  протоколи, справки, въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;

-     провеждат процедурите по самооценяване;

 

-     събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;

 

-     разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им;

 

-     предлагат  теми  за  обучение  на  учителите  и  служителите  във  връзка  със самооценяването;

-     разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;

 

-     анализират  получените  данни  и  идентифицират  областите,  нуждаещи  се  от подобряване на качеството;

-     разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети за следващото самооценяване.

(3)   Съставът,   структурата   и   функциите   на   комисията   по   управление   на качеството се приемат от педагогическия съвет по предложение на директора.

(4) Комисията се свиква и заседава  веднъж  в годината и при необходимост.

 

(5) Приема свой Правилник. Правилникът се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 25. (1) Комисията има следните задължения:

 

1. да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват и ги документира;

2.   да определи формата и съдържанието на доказателствения материал- чек-листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания, във връзка с установяване качеството на обучение и образование;

3.   да разработи формати за проучвания;

 

4.   да проведе процедурите по самооценяване;

 

5.   да осигури и класифицира доказателствен материал - набирането на надеждни, проверими и достоверни данни;

6.   да оцени равнищата на показателите;

 

7.   да изготви доклад с резултатите от самооценяването;

 

8.  да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;

9.   да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за подобряване на качеството на дефинираните области;

10. да предложи на директора на училището/детската градина план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването.

 

       2. ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в

училището.

(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите Директорът отчита на всяко тримесечия Отчет на бюджета пред общото събрание в срок до 15 число на месеца.

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

 

                                                 Училищно настоятелство

 

Чл.  27.  (1)  Настоятелството  е  независимо  доброволно  сдружение  за подпомагане дейността на образователната институция.

 

(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.

 

(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване   на   общественополезна   дейност   и   организира   дейността   си   при условията  и  по  реда  на  Закона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  и  в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

 

(4) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната институция  и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на реализиране на дейностите в Стратегията.

 

Чл. 28. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици.

 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

 

Чл. 29. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

Чл. 30. За постигане на целите си настоятелствата:

 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;

 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;

 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;

 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

 

6. организират обществеността за подпомагане на училището;

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата

на училищното образование.

 

Ученически парламент  ъвет/

 

Чл.31. (1)  Ученическият парламент към 170 СУ е форма на ученическото самоуправление на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

 

(2) Ученическият парламент има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;

 

(3) Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници в зависимост от броя на учениците в училище.

 

(4) Функциите и дейността на ученическия парламент се   определят с правилника на училището по предложение на учениците.

 

Чл. 32. Представителите на ученическия парламент участват с право на съвещателен глас в:

 

1.   Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

2.   работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото самоуправление;

 

 

 

Родителски съвети

 

Чл 33. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.

(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на класния ръководител.

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика;

 

(4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения.

 

 

3. ПОМОЩНООНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

Комисия по етика

Чл.34. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към 170 СУ по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 4 години. Утвърждава се със заповед на директора

 

Чл.35. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения  на  членовете  на  колектива  на  170  средно   училище, които  са  в противоречие с общоприетите.

 

Чл. 36. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.

 

Чл.37. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за  превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс

 

Чл.38.   Комисията   се   състои   от   7   члена   и   в   нея   се   включват   двама представители  на  ръководството,  двама  представители  на  педагогическите специалисти, двама представители на непедагогическия персонал и психолога към училището.

 

Чл.39. Комисията се председателства от   директора.

 

Чл.40. Комисията заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала/, но поне веднъж на тримесечие.

 

Чл.41. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да се предприемат превантивни мерки и да се провежда  целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция.

Чл.42.   Сигналите за нарушенията се приемат от лицето което отговаря за воденето на входящия регистър на училището и се регистрират във входящия дневник регистър. Сигнали могат да постъпват и в пощата на доверието, която е поставена на видно място във фоайето на училището.

Чл.43. Пощата на доверието се отваря от Директора на училището.

Чл.44.   Регистрираните   сигнали   се   разглеждат   от   комисията   по   етика   в училището на нейни заседания, за които се води протокол.

Чл.45. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

Чл.46.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

Чл.47.  Председателят  свиква  първо  заседание  за  разглеждане  на  постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

Чл.48. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и разговор със свидетели на нарушението.

Чл.49. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

Чл.50.  При  установяване  на  нарушения  на  етичните  правила, представляващи и дисциплинарни нарушения преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

Чл.51.   За    предприетите   мерки   и   наложени    наказания   се    уведомява

Председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

Чл.52. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в  училището,  като  се  отчита  намаляването  или  нарастването  на  проблемите, касаещи нарушенията на Етичния кодекс и се предприемат последващи действия с цел недопускане на други такива.

Чл.53. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство на служителите

Чл.54. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и Вътрешните правила.

 

 

4.УЧЕНИЦИ

 

Чл. 55. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 

А. Учениците имат право да (чл. Чл. 171.  от ЗПУО):

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

14. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

15.  Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Б. Ученикът е длъжен:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на институцията;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

13. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището. Всеки понеделник и четвъртък да се явява в училище задължително с униформено облекло.

14. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави в т. ч.: да не идва с неприлично къси поли, къси панталони; с подчертано предизвикатлено облекло, аксесоари и прическа, с неподходящ грим.

15. Да се движи в дясно по коридорите и стълбището на училището и по разработена схема в класната стая до кабинетите и  физкултурния салон.

16. След биене на първия звънец да заеме мястото в класната стая и да се подготви за учебния час.

17. Да посреща влизането на учителите в клас със ставане на крака.

18. Да носи винаги и представя при изпитване ученическата си книжка, подписана от родителя или настойника.

        19. При отсъствието на учител до 10 мин. след започване на часа дежурният ученик информира ръководството, което взема решение за уплътняване на свободното време на класа.

       20. Явява се в часовете по физическо възпитание и спорт само със спортен екип /тениска, спортен панталон и спортни обувки , предназначени само за физкултурния слон/ и носи необходимите материали за часовете по изобразително изкуство и труд и техника. При липса на необходимите екип или материали на ученика се поставя неизвинено отсъствие и се отстранява от учебен час. Освободеният ученик присъства в часа и участва в него съгласно лекарско предписание.

21. При повреди щетите да се възстановяват в тридневен срок от виновните.

22. Да поддържа добра хигиена в двора, коридорите, класните стаи, кабинетите и тоалетните, да се пази чистота и на работното място.

23. Да е дежурен в клас по установения ред в училище.

24. Да бъде внимателен към учителите и помощния персонал.

25. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тя, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

      26. Да спазва нормите за ползване на физкултурния комплекс и компютърните зали (установени в отделен правилник, Заповед на Директора на училището);

     27. Да съхранява дневника на класа (официален документ).

     28.Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на  получените безплатни учебници и учебни помагала, като в тях не се пише, рисува или оцветява;

29. След приключване на уч. занятия за съответната уч. година учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване по- дълъг от една уч. година, в училището от което са ги получили;

       30. Да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест да представи в срок от три дни медицинска бележка подписана от родител и заверена от училищните медицински власти. /ученик представил фалшива мед.бележка се наказва по определен начин, при неспазване на срока, отсъствията остават не извинени/.

31. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

32. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

33. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

34. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

35. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

36. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

37. Да опазва училищното имущество, личните си вещи и тези на съучениците си в училище и тогава получава удостоверение за преместване.

38. Да съхранява и развива училищните традиции.

В. Ученикът няма право:

1. Да отсъства от учебните занятия без уважителни причини, установени по ред установен в настоящия правилник.

2.Да закъснява за час, при закъснение до 20 минути за час в дневника се  нанася  ½  неизвинено отсъствие, а ако ученикът закъснее повече от 20 минути, се брои за цяло отсъствие. 

3. Да употребява наркотични средства и алкохол, както и да пуши.

4. Да  участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие, да се занимава с дейности на политическа, религиозна и етническа основа.

5. Да носи в училище  ненужни пособия, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват в учебните занятия.

6. Да влиза в други класни стаи, кабинети и в учителската стая /при нужда да се обръща към дежурния учител/.

7. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учители и ученици.

8. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

9. Да руши материалната база на училището.

10. Да допуска противообществени прояви.

11. Да носи и използва мобилен телефон по време на учебните часове.

       12. Да въвежда външни лица в двора и сградата на училището.

 

Чл. 56. Задълженията на дежурните ученици по класове са:

1. осигуряване на реда и дисциплината през междучасията.

2. почистване на дъската, осигуряване на маркер и гъба.

3. поддържане на чистотата в класната стая и проветряването и през междучасията.

4. опазване на имуществото в стаята и на ученическите вещи.

5. при констатиране на нарушения и повреди информират своевременно класния ръководител и дежурния учител.

Чл. 57. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

  (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 58. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/ученика, което полага грижи за детето/ученика;

2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на други извънкласни дейноти, спортни, музикални, чуждоезикови, при участие в състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено  потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет. 

 

Чл.  59.  (1)  Ученик  е  този,  който  е  записан  в  училище  за  обучение  за завършване на клас.

 

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 

1. се премества в друго училище;

 

2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

 

5.  ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ

 

Екипи  за  подкрепа  на  личностното  развитие  

 

Чл. 60. (1) 170 СУ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното

 

поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Чл.   61.   (1)   Видовете   и   съдържанието   на   дейностите   по   мотивация   и

преодоляване на проблемното поведение  включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6.   индивидуална   подкрепа   за   ученика   от   личност,   която   той   уважава

(наставничество);

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

8. други дейности, предложени на ПС.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 62. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1. работа с дете и ученик по конкретен случай;

2. психооциална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

5. ресурсно подпомагане.

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

1. със специални образователни потребности;

2. в риск;

3. с изявени дарби;

4. с хронични заболявания.

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика.  Планът  за  подкрепа  за    учениците  по  ал.  2,  т.  1  определя  и  часовете  за ресурсно подпомагане.

(4)   Допълнителната   подкрепа   за   личностно   развитие   се   осигурява   от училището.

Чл.63. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището.

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т.

1 от ЗПУО.

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 62, ал. 2 , т. 1- т. 4  от настоящия правилинк..

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при  необходимост  и  с  регионалните  центрове  за  подкрепа  за  процеса  на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 64. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището:

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;

3. изготвя и реализира план за подкрепа;

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5.изпълнява  и  други  функции,  предвидени  в  държавния  образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 65. (1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа

(2)  Методическата  подкрепа  може  да  се  предоставя  от  екипи  на  детски градини и училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.

Чл.66. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.67. (1) В 170 СУ се приемат и ученици със специални образователни потребности.

(2) В  паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности.

(4) При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3 от чл.192 от ЗПУО.

(1)  В     170  СУ          обучението  на  ученици  със  специални  образователни

потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика.

(2)  Броят  на  ресурсните  учители  се  определя  в  зависимост  от  броя  на учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(3) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на учителя.

(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Насочването на учениците за обучение в специални групи по чл. 194, ал.1 от ЗПУО се извършва след заявено желание на родителя и след становище на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището.

(6) Предложенията по ал.5 могат да се правят до 15 септември на съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на съответната учебна година.

(7) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява  по  индивидуални  учебни  планове,  изготвени  в  съответствие  с изискванията на чл. 95 от ЗПУО.

(8) За извършеното обучение по ал. 6 и обучението за придобиване на първа

степен на професионална квалификация или за квалификация по част от професия директорът на съответния център за специална образователна подкрепа изготвя доклад- оценка за всяко дете или ученик по реда и условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(9) Докладът-оценка по ал. 7 се изпраща на училището по ал. 1, от което е насочено детето или ученикът за издаване на удостоверение за завършен клас.

(10) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл.68. Съставът на координиращия екип за подкрепа на личностното развитие включва:

 

1.   Заместник директор по учебната дейност- В. Богданова;

2.   Педагогически съветници – Б. Виденова, Ан. Петрова

3.    Ресурсни учители – Яна Христова, Цецка Кочкова, Мая Сакалийска

4.   Логопед  – Илияна Стоянова

 


 

 

 

6. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 69. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на   останалите   механизми   за   въздействие   върху   вътрешната   мотивация   и   за

преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 

1. забележка;

 

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

 

3. предупреждение за преместване в друго училище;

 

4. преместване в друго училище;

 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато